3
logo.png Prawdziwa
Wisła

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „PRAWDZIWA WISŁA”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Wisła Kraków S.A. funkcjonującym pod adresem witryny internetowej: prawdziwa.wisla.krakow.pl prowadzonym przez spółkę pod firmą Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: prawdziwa@wisla.krakow.pl, NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000130748.
 2. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Wisła Kraków – Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: prawdziwa@wisla.krakow.pl, NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Środmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130748,
  • Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem prawdziwa.wisla.krakow.pl
  • Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu, w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • Towar – przedmiot sprzedaży (rzecz ruchoma), na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
  • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym Wisła Kraków,
  • Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta Wisła Kraków, za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie,
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Wisła Kraków a Klientem, na mocy której Wisła Kraków sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient zobowiązuje się zapłacić Wiśle Kraków cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Bon – dokument (znak legitymacyjny) w formie bonu towarowego w wybranej kategorii cenowej i sektorów składający się kodu obejmującego dziewięć (9) cyfr, nabywany na witrynie internetowej: prawdziwa.wisla.krakow.pl i uprawniający jego posiadacza do uzyskania Karnetu w drodze jego bezpłatnej wymiany na zasadach określonych regulaminem bonów wiosna 2019 dostępnym na stronie prawdziwa.wisla.krakow.pl.

 

II. Warunki składania Zamówień

 1. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego indywidualnego konta.
 5. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza Zamówienia.
 6. Zamówienie jest dokonane (zostaje zawarta Umowa Sprzedaży) po kliknięciu przez Klienta przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Klient może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego podając jednocześnie swój adres e-mail (usługa newsletter).
 8. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Wisła Kraków zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie.
 9. Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest powiedzenie Zamówienia.
 10. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 11. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.
 12. Wisła Kraków udostępnia następujące metody płatności:
  1. za pośrednictwem integratora płatności PayU;
  2. za pośrednictwem integratora płatności PayPal.

 

III.        Zasady realizacji Zamówień

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Wisły Kraków.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie zgodnie z odrębnymi regulaminami wybranego przez niego integratora płatności.

IV. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,
  3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,
  4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści,
  5. oraz innych treści bezprawnych.
 2. Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

 

V. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru (nabytej rzeczy), lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru (nabytej rzeczy).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wisła Kraków o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wisła Kraków zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wisła Kraków może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Wisła Kraków dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient nabył więcej niż jedną rzecz może on według swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 -6 powyżej, co do wszystkich lub tylko niektórych albo pojedynczej rzeczy.
 7. Rzecz należy odesłać lub przekazać Wiśle Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Wisła Kraków o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Wisła Kraków i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży dotyczących produktów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), w szczególności:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VI. Postępowanie Reklamacyjne.

 1. Wisła Kraków ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce „kontakt”), a także w przypadku przesyłki kurierskiej i listowej – bezpośrednio kurierowi, listonoszowi lub na poczcie.
 3. Reklamacje składa się pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane dane Wisła Kraków. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Wisła Kraków.
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany Wisła Kraków odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność Wisły Kraków z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

 

VII.  Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu w tym Klientów i osób posiadających konto w Sklepie jest Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. W sprawie przetwarzania danych osobowych można zawsze zwrócić się do spółki Wisła Kraków S.A.. m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres:iodo@wisla.krakow.pl.
 2. Dane będą wykorzystywane przez spółkę Wisła Kraków S.A. w celu:
  1. utrzymania konta w Sklepie (w przypadku założenia takiego konta); (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);
  2. umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);
  3. obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy);
  4. informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów Wisły Kraków , a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Wisły oraz podmiotów związanych z Wisłą Kraków (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  5. tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  7. wykonania zobowiązań wobec Klienta czy posiadacza konta w Sklepie; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  8. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wisła Kraków , np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się zwróci do Wisły Kraków dany użytkownik np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą Wisła Kraków  skontaktuje się z użytkownikiem czy Nabywcą np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).
 3. Wisła Kraków SA przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:
  1. wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania konta w Sklepie (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „ RODO”);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wisły Kraków SA – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Wisły Kraków , a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Wisły oraz podmiotów związanych z Wisła Kraków , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Wisłę Kraków SA lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
 1. marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Wisły Kraków , a także, w przypadku założenia konta w Sklepie, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.);
 2. badanie satysfakcji ze świadczonych przez Wisłę Kraków SA usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
 • analiza aktywności klientów Wisły Kraków na stronie internetowej Sklepu w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców oraz w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez Wisłę Kraków ;
 1. udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;
 2. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Dane mogą zostać udostępnione przez Wisłę Kraków  następującym podmiotom:
  1. dostawcom usług świadczonych na rzecz Wisły Kraków  w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu,
  2. dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie,
  3. podmiotom procesującym płatności online,
  4. podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,
  5. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek,
  6. agencjom realizującym na zlecenie Wisły Kraków SA usługi marketingowe,
  7. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Wisła Kraków  będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane.
 4. Wisła Kraków  będzie przechowywać dane:
  1. tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem, Klientem a Wisłą Kraków SA relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto użytkownika w Sklepie czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
  2. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wisły Kraków , tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Wisły Kraków  lub roszczeń Wisły Kraków  wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  3. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wisły Kraków , tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń użytkownika, w tym Nabywcy lub roszczeń Wisły Kraków  wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  4. dla celów wywiązania się przez Wisłę Kraków  z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
  5. w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, Wisła Kraków SA przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Wisła Kraków  wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W związku z tym, że Wisła Kraków  przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.
 6. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Wisłą Kraków , w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@wisla.krakow.pl.
 7. Jeżeli osoba zwróci się do Wisły Kraków  z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Wisła Kraków  może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Wisła Kraków  będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 8. Jeżeli Wisła Kraków  wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Wisła Kraków  może:
  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 9. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w sklepie internetowym, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Wisła Kraków SA przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Wisłę, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Wisłę Kraków  danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
 11. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  5. cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 12. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 13. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Wisłę Kraków, np. gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Wisła Kraków  nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  4. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez Wisłę Kraków  jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Wisły Kraków  są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.
 14. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Wisła Kraków  będzie je mogła przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Wisłę Kraków  tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 15. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła Wisły Kraków  oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Wisły Kraków , jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 16. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Wisła Kraków  bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
 17. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Wisły Kraków.  W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.
 18. Na skutek sprzeciwu, Wisła Kraków  zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Wisła Kraków  wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 19. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Wisła Kraków  zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
 20. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 21. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.
 22. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania konta w Sklepie(np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
 23. Wisła Kraków , w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Klientach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie Wisły Kraków  – ich potrzebom i wymaganiom.
 24. Wisła Kraków  prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników stron internetowych Wisły Kraków  (w szczególności identyfikując strony internetowe, z których użytkownicy weszli na strony Wisły Kraków ) w związku z prowadzonym przez Wisłę Kraków  marketingiem afiliacyjnym.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wisła Kraków dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz innych ustaw.
 3. Wisła Kraków jest uprawniona do wprowadzania zmian do Regulaminu w szczególności w zakresie dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Klient otrzyma informację dotyczącą zmiany Regulaminu przy pierwszym zalogowaniu po jej wprowadzeniu. Klient ma możliwości poinformowania Wisły Kraków o odmowie akceptacji zmian w Regulaminie, co spowoduje usunięcie konta.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Wisła Kraków S.A., adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: prawdziwa@wisla.krakow.pl,NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130748, e-mail: prawdziwa@wisla.krakow.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/cych rzeczy …………………………………………………

 

Data zawarcia umowy:…………………………………………………….

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów):………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres konsumenta( ów):…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data

 

Czego szukasz?