3
logo.png Prawdziwa
Wisła

Regulamin Bonów

REGULAMIN BONÓW WIOSNA 2019

§ 1 Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) „Klubie” lub „Wiśle Kraków” należy przez to rozumieć spółkę Wisła Kraków SA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, z kapitałem zakładowym w wysokości 74 196 300 złotych.
b) „Karcie Kibica” należy przez to rozumieć (i) ważną imienną kartę, wydawaną przez Wisłę Kraków, z oznaczeniem Karta Kibica na podstawie Regulaminu, zawierająca dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został nadany numer PESEL to dokument z oznaczeniem zawierająca rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika).
c) „Karnecie” należy przez to rozumieć znak legitymujący, uprawniający do uczestnictwa w imprezach masowych organizowanych przez Wisłę Kraków w Rundzie Rozgrywek na warunkach określonych w Regulaminie.
d) „Meczu” należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej rozgrywany z udziałem piłkarskiej drużyny Wisły Kraków w ramach rozgrywek ligi zawodowej organizowanej przez Ekstraklasę SA na Stadionie.
e) „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Bonów Wiosna 2019.
f) „Regulaminie Stadionu” należy przez to rozumieć wprowadzony na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504) Regulamin Stadionu Piłkarskiego Wisła Kraków SA w Krakowie przy ul. Reymonta 20 oraz imprez masowych organizowanych na terenie Stadionu.
g) „Runda Rozgrywek” należy przez to rozumieć mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy SA rozegrane pomiędzy 8 lutego 2019 roku a 19 maja 2019 roku.
h) „Stadion” należy przez to rozumieć Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20.
i) „Cenniku” – załączony do Regulaminu cennik nabycia Karnetów, w tym Karnetów ulgowych na Mecze rozgrywane w Rundzie Rozgrywek.
j) „Bonie” -należy przez to rozumieć nabywany odpłatnie dokument (znak legitymacyjny) w formie bonu towarowego w wybranej kategorii cenowej i sektorów składający się kodu obejmującego dziewięć (9) cyfr, nabywany na witrynie internetowej: https://prawdziwa.wisla.krakow.pl i uprawniający jego posiadacza do uzyskania Karnetu w drodze jego bezpłatnej wymiany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 2 Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Bonów.
2) Sprzedaż Bonów prowadzona jest przez Klub.
3) Klub prowadzi sprzedaż Bonów od dnia 24 stycznia 2019 roku.
4) Zakup Bonu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu Stadionu, Regulaminu Kart Kibica. Posiadacz Bonu jest zobowiązany do przestrzegani powyższych regulaminów.

§ 3 Sprzedaż Bonów

1) Do nabycia Bonu nie jest wymagane posiadanie Kartu Kibica.
2) Sprzedaż Bonów odbywa się wyłącznie poprzez witrynę internetową: https://prawdziwa.wisla.krakow.pl/.
3) Sprzedaż Karnetów następuje według cen określonych w cenniku Bonów, który stanowi załącznik do Regulaminu. Cennik Bonów stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
4) Bony są ważne od momentu zakupu do momentu zakończenia sprzedaży biletów na mecz Wisła Kraków – Pogoń Szczecin, rozgrywany w ramach 24. kolejki rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy w sezonie 2018/2019.
5) Bon po jego wydaniu (przesłaniu na adres poczty elektronicznej) nabywcy nie podlega wymianie na towary inne niż Karnet lub na środki pieniężne – ani w całości ani w części.
6) Klub nie ponosi odpowiedzialności względem nabywcy lub posiadacza za Bony, które po przekazaniu osobie które je nabyła zostały utracone lub uszkodzone albo zniszczone – niezależnie od przyczyny takiej utraty lub takiego uszkodzenia albo zniszczenia.
7) Nabywcy Bonu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Klubu z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia Bonu ani utraty jego ważności zgodnie z punktem 6 powyżej.

§ 4 Zasady korzystania z Bonu

1) Nabyty zgodnie z zapisami Regulaminu Bon jest przeznaczony do bezpłatnej wymiany na Karnet.
2) Z zastrzeżeniem ust.6 poniżej, wymieniającą Bon na Karnet może być dowolna osoba, której zostanie on przekazany przez osobę która go nabyła.
3) Bon można wymienić na Karnet na dowolne wolne miejsce na Stadionie, w wybranej kategorii sektorów.
4) Klub dopuszcza możliwość włączenia do sprzedaży kolejnych miejsc (sektorów) w wybranych kategoriach sektorów.
5) Realizacja Bonu może nastąpić w Strefie Kibica (kasach), w godzinach jej funkcjonowania lub na stronie https://bilety.wisla.krakow.pl.
6) Godziny otwarcia Stefy Kibica (kasy) podane są na oficjalnej stronie Klubu: www.wisla.krakow.pl.
7) Klub ma prawo odmówić realizacji Bonu w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Bonu;
b) braku wolnych miejsc przeznaczonych do sprzedaży w ramach Karnetu;
c) uszkodzenia Bonu w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie;
d) wcześniejszego wykorzystania Bonu;
e) nieposiadania Karty Kibica przez osobę do której ma zostać przypisany Karnet;
f) niespełnienia wymagań dotyczących otrzymania Karnetu, określonych w regulaminie sprzedaży Karnetów na Rundę Rozgrywek.

§5 Zasady przetwarzania danych osobowych

1) W związku z nabyciem i korzystaniem z Bonu, Wisła Kraków będzie miała dostęp do danych osobowych osób fizycznych które dokonały zakupu Bonu oraz będących użytkownikami Karnetów za ich zgodą.
2) Wisła Kraków jest administratorem tych danych. Klub będzie przetwarzać uzyskane dane osobowe w następujących celach:
a) wykonania umowy sprzedaży Bonu i umożliwienia ich nabywcom (posiadaczom) wymiany tych Bonów na Karnety,
b) ewentualnego ustalenia istnienia oraz dochodzenia roszczeń i podjęcia obrony przed zgłoszonymi wobec Klubu roszczeniami, zbierania opinii użytkowników o świadczonych przez Klub usługach i zbywanych produktach,
c) prowadzenia działań o charakterze promocyjnym, reklamowym i marketingowym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez Wisłę Kraków oraz partnerów i sponsorów Klubu;
3) Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Klub ma w każdym czasie prawo swobodnego dostępu do treści swoich danych udostępnionych Wiśle Kraków w związku z nabyciem Bonu i Karnetu. Osobie takiej przysługuje prawo sprostowania tych danych, usunięcia ich, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym w szczególności sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego), jak również prawo wniesienia stosownej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4) Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych przez Klub oraz o prawach użytkownika Karnetu z tym związanych, przekazywana jest przy nabywaniu Karnetu lub w innym momencie, w którym dane są zbierane, w tym również bezpośrednio po ich zebraniu. Przetwarzanie przez Wisłę Kraków danych osobowych użytkowników Karnetów odbywać się będzie zawsze zgodnie ze wszelkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w zgodzie z przepisami obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§6 Przypisy końcowe

1) Nabywca Bonu wraz z otrzymaniem Bonu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
2) Bon podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Dowodem nabycia Bonu jest otrzymany Bon w formie dziewięcioznakowego (9) kodu, na adres poczty elektronicznej podany podczas jego zakupu. Podanie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym nabycia Bonu.
4) W zakresie korzystania z Karnetów otrzymanych na podstawie Bonu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Karnetów na Rundę Rozgrywek, który jest dostępny na oficjalnej stronie Klubu www.wisla.krakow.pl.
5) Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Bonus będą rozpatrywane przez Klub w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez nabywcę lub posiadacza Bonu.
6) Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na oficjalnej stronie Klubu www.wisla.krakow.pl.
7) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo według ogólnych przepisów prawa.
8) Postanowienia niniejszego Regulaminu są rozumiane i interpretowane zgodnie z polskim prawem.

KATEGORIE SEKTORÓW RODZAJ BONU CENA BONU
KATEGORIA I
Sektor C (C2, C3, C4), Sektor D (D21, D22, D23, D24), Sektor F Rodzinny (F21, F22, F23, F24)
NORMALNY 210 zł
ULGOWY 135 zł
KATEGORIA II
Sektor A (A11, A21, A22, A23),
Sektor E (E12, E13, E14, E15, E22, E23, E24, E25)
NORMALNY 315 zł
ULGOWY 245 zł

Czego szukasz?